Pravne oznamenie spolocnosti Arval MotorTrade

Právne oznámenie spoločnosti Arval MotorTrade

Táto webová stránka je vlastníctvom spoločnosti ARVAL Service Lease (ďalej len ARVAL), ktorá je zaregistrovaná v registri obchodov a spoločností v Paríži pod č.

352 256 424, ktorého hlavné sídlo sa nachádza v 1 bd Haussmann, 75009 Paríž (Francúzsko), (Telefón č.

+ 33 (0)1 57 69 50 00, pod podmienkou dane z pridanej hodnoty podľa čísla FR 68 352 256 424, SIREN č.

352 256 424).

Riaditeľom publikácie webovej stránky je pán Philippe Bismut v jeho funkcii generálneho riaditeľa.

Webová stránka je hostená spoločnosťou BNP Paribas - 16, Bd des Italiens - 75009 Paris (Francúzsko).

Užívateľ týmto priznaje, že čítal toto Právne oznámenie, s ktorým sa zaväzuje dodržiavať.

Spracovanie údajov, súbory údajov a individuálne slobody

Podľa zákona č.

78-17 zo 6. januára o spracúvaní údajov, súboroch údajov a osobných slobôd (nazývaný „zákon o osobných údajoch a slobôd“), oficiálne vyhlásenie s CNIL sa uskutočnilo o automatizovanom spracúvaní osobných údajov uskutočnených touto webovou stránkou (recepcia č.

1 1 411 )

Používateľ tejto webovej stránky je týmto informovaný, že informácie, ktoré bude poskytovať pomocou formulárov na tejto webovej stránke, sú potrebné na odpoveď na jeho žiadosť a sú určené pre spoločnosť ARVAL, ktorá je zodpovedná za spracovanie uvedených informácií na administratívne a obchodné účely.

Používateľ je týmto informovaný, že má právo na prístup a právo na opravu svojich osobných údajov, ako aj právo na odpor z legitímnych dôvodov týkajúcich sa spracovania svojich osobných údajov, zaslaním listu na nasledujúcu adresu: ARVAL - Direction Remarketing - 22, rue des Deux Gares - 92564 Rueil-Malmaison Cedex, ako aj právo na odpor proti spracovaniu svojich osobných údajov, najmä na účely komerčnej žiadosti.

Užívateľ je informovaný, že pri návšteve webovej stránky môže byť v jeho navigačnom softvéri automaticky nainštalovaný súbor cookie.

Súbor cookie je balík údajov, ktorý pomáha identifikovať používateľov tým, že ukladá informácie prístupné prehliadačom na tejto webovej stránke.

Parameterizácia navigačného softvéru pomáha identifikovať prítomnosť súborov cookie a možno ho odmietnuť spôsobom opísaným na nasledujúcej adrese: http://www.cnil.fr/index.php?id=160.

Používateľ má právo na prístup, odstránenie a úpravu osobných údajov prenášaných prostredníctvom cookies v podmienkach uvedených vyššie.

Používatelia tejto webovej stránky budú povinní dodržiavať ustanovenia zákona o spracúvaní údajov, súboroch údajov a osobných slobôd, za ktoré akékoľvek porušenie podlieha trestom.

Predovšetkým sa musia vzdať, pokiaľ ide o osobné údaje, ku ktorým majú prístup, akéhokoľvek nesprávneho zhromažďovania alebo používania a všeobecne akéhokoľvek činu, ktorý by mohol poškodiť súkromie alebo povesť právnického alebo fyzického človeka.

Copyright

Všeobecná štruktúra, ako aj softvér, texty, obrázky, či animované alebo nie, zvuky, know-how, atď.

a všetky prvky, ktoré tvoria webové stránky, sú výlučnou vlastníctvom spoločnosti ARVAL alebo jej partnerov.

Akékoľvek úplné alebo čiastočné zastúpenie tejto webovej stránky bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa tejto webovej stránky je zakázané a predstavuje porušenie, ktoré môže byť potrestané podľa článkov L. 335-2 a nasledujúcich zákona o duševnom vlastníctve.

To isté platí pre databázy, ktoré sa v prípade potreby zobrazujú na webovej stránke, ktoré sú chránené ustanoveniami zákona z 1. júla 1998, ktorým sa v kódexe duševného vlastníctva prispôsobuje európska smernica z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz.

Značky spoločnosti ARVAL a tých jej partnerov, ako aj logá, ktoré sa objavujú na webovej stránke, sú registrované ochranné známky (semi-figuratívne alebo nie).

Akákoľvek úplná alebo čiastočná reprodukcia týchto značiek alebo logov vykonaná na základe prvkov webovej stránky bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa uvedeného webu je zakázaná podľa článku L. 713-2 zákona o duševnom vlastníctve.

Hypertextové odkazy vytvorené v rámci webovej stránky na iné zdroje na internetovej sieti, najmä na jej partnerov, podliehajú predchádzajúcej, písomnej a výslovnej autorizácii.

Používatelia a návštevníci webovej stránky nebudú môcť vytvoriť hypertextový odkaz na túto webovú stránku bez predchádzajúceho a výslovného súhlasu prevádzkovateľa webovej stránky.

zodpovednosť

Všetky informácie, ktoré sa majú získať prostredníctvom tejto webovej stránky, sa poskytnú tak, ako je.

Spoločnosť ARVAL neposkytuje žiadne záruky, či už výslovne alebo implicitne, a nebude zodpovedná za použitie týchto informácií.

Spoločnosť ARVAL sa bude snažiť poskytnúť používateľom informácie a/alebo nástroje, ktoré sú k dispozícii a boli overené, ale nemôžu byť považované za zodpovedné alebo zodpovedné za akékoľvek chyby, absenciu dostupných informácií a/alebo prítomnosť vírusu na jej webovej stránke.