Juridische dienst Arval MotorTrade

Juridische dienst Arval MotorTrade

Deze website is eigendom van ARVAL Service Lease (hierna ARVAL genoemd), ingeschreven in het Register van Handel en Ondernemingen van Parijs onder nr. 352 256 424, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 1, bd Haussmann, 75009 Paris (Frankrijk), (tel. : + 33 (0)1 57 50 00, onderworpen aan belasting over de toegevoegde waarde onder nummer FR 68 352 256 424, SIREN No. 352 256 424). De directeur van de website is de heer Philippe Bismut in zijn hoedanigheid van hoofdadministrateur. De website wordt gepresenteerd door BNP Paribas - 16, Bd des Italiens - 75009 Paris (Frankrijk). De gebruiker erkent hierbij dat hij deze juridische mededeling heeft gelezen waaraan hij zich verbindt zich te houden. Gegevensverwerking, gegevensdossiers en persoonlijke vrijheden Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari over gegevensverwerking, gegevensdossiers en persoonlijke vrijheden (de "Personal Data and Liberties Act" genoemd), is een officiële verklaring met de CNIL opgesteld voor de automatische verwerking van persoonsgegevens door deze website (ontvangstnummer nr. 1319411). De gebruiker van deze website wordt ervan in kennis gesteld dat de informatie die hij met gebruikmaking van de formulieren op deze website overbrengt, nodig is om op zijn verzoek te antwoorden en bestemd is voor ARVAL, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van die informatie met het oog op administratief en commercieel beheer. De gebruiker wordt hierbij ervan in kennis gesteld dat hij recht heeft op toegang tot en recht op rectificatie van zijn persoonsgegevens, alsmede op verweer om legitieme redenen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens, door een brief te sturen naar het volgende adres: ARVAL - Direction Remarketing - 22, rue des Deux Gares - 92564 Rueil-Malmaison Cedex, alsmede het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, met name om commerciële redenen. De gebruiker wordt hierbij ervan in kennis gesteld dat bij een bezoek aan de website automatisch een koekje in zijn navigatiesoftware kan worden geïnstalleerd. Het koekje is een pakket van gegevens dat gebruikers helpt te identificeren door informatie te besparen die via de browser op deze website wordt opgevraagd. Parameterisatie van de navigatiesoftware helpt de aanwezigheid van cookies te identificeren en mogelijk te weigeren op de manier die wordt beschreven op het volgende adres: http://www.cnil.fr/index.php?id=160. De gebruiker heeft recht op toegang, verwijdering en wijziging van de persoonsgegevens die door middel van cookies worden doorgegeven onder de hierboven vermelde voorwaarden. De gebruikers van deze website zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van de Wet op de gegevensverwerking, de gegevensdossiers en de persoonlijke vrijheden, waarvoor sancties gelden. Met betrekking tot de persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben, moeten zij zich vooral onthouden van oneigenlijke verzameling of gebruik en in het algemeen van handelingen die schade kunnen toebrengen aan het privé-leven of de reputatie van een rechtspersoon of natuurlijke persoon. copyright De algemene structuur, de software, teksten, beelden, al dan niet geanimeerd, geluiden, knowhow, enz. en alle elementen van de website zijn de enige eigendom van ARVAL of zijn partners. Een volledige of gedeeltelijke weergave van deze website zonder uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van die website is verboden en vormt een inbreuk, die kan worden bestraft op grond van de artikelen L 335-2 en volgende van de intellectuele-eigendomscode. Hetzelfde geldt voor databanken die, indien van toepassing, op de website verschijnen en die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot aanpassing van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in de intellectuele eigendom. De merken ARVAL, de merken van haar partners en de logo's die op de website verschijnen, zijn ingeschreven merken (al dan niet halffiguurlijk). Een volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's die zijn vervaardigd op basis van de elementen van de website zonder uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van die website, is verboden op grond van artikel L. 713-2 van het intellectuele-eigendomswetboek. De in het kader van de website opgezette hypertext-verbindingen met andere middelen op het Internet-netwerk, met name aan de partners, zijn onderworpen aan voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming. Gebruikers en bezoekers van de website mogen geen hyperlink naar deze website kunnen opzetten zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website. aansprakelijkheid Alle informatie die via deze website kan worden geraadpleegd, moet worden verstrekt. ARVAL biedt geen uitdrukkelijke of impliciete garantie en is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. ARVAL doet al het mogelijke om de gebruikers te voorzien van informatie en/of instrumenten die beschikbaar zijn en zijn geverifieerd, maar die niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten, het ontbreken van beschikbare informatie en/of de aanwezigheid van een virus op zijn website.